gbfi

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteen voit hakea lisäämällä tuotenumeron alla olevaan hakukenttään.

Tuotenumero

REACH-asetuksen (N:o 1907/2006) mukaan käyttöturvallisuustiedote on toimitettava vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista. Lisäksi aineesta, joka on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB) tai jos aine sisältyy 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun kandidaattilistaan, täytyy toimittaa käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedote on myös pyynnöstä toimitettava luokittelemattomista seoksista, jotka sisältävät 

  • terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta vähintään yksi painoprosenttia (ei kaasumainen) tai vähintään 0,2 tilavuusprosenttia (kaasumainen aine)
  • vähintään 0,1 painoprosenttia (ei kaasumainen) sellaista ainetta, joka on syöpää aiheuttava (kat. 1), lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1A, 1B ja 2), ihoa herkistävä (kat. 1), hengitysteitä herkistävä (kat. 1), imetykseen tai imetyksen kautta vaikuttava tai on PBT-, vPvB- tai luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla oleva aine
  • ainetta, jolle on yhteisöalueella määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo.

Fotolia_60170693_.jpg