gbfi

Tuotteiden etiketit ja käyttöturvallisuustiedotteet muuttuneet CLP-asetuksen mukaisesti

CLP-asetus on uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Asetuksella tavoitellaan EU:ssa maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmää.

Markkinoilla saa olla väistyvän tavan mukaan merkittyjä pakkauksia ja seoksia ja niille saa käyttää väistyvää luokitusta sekä väistyviä merkintöjä käyttöturvallisuustiedotteessa 1.6.2017 asti, jos ne on saatettu markkinoille ennen 1.6.2015.

Eroja väistyvään lainsäädäntöön ovat:

  • erilaiset varoitusmerkit
  • huomiosanojen "vaara" ja "varoitus" käyttöönotto
  • H- ja P-lausekkeet (vaara- ja turvalausekkeet)
  • enemmän vaaraluokkia ja -kategorioita
  • osittain erilaisia luokituskriteerejä ja raja-arvoja
  • erilainen lähestyminen seosten luokitukseen.